top of page

תנאיהן של פעילויות בחו"ל יימסרו בנפרד עבור כל פעילות

תנאים ומידע כללי

תכנים

תכני הפעילות ייקבעו על פי יעדיה, רמת הגולשים ותנאי הים, ויפורסמו עבור כל פעילות בנפרד.

 

מועדי הפעילויות

מועדי הפעילויות ושעותיהן ייקבעו בהתאם לתחזית ותנאי הים. לפיכך, מועדה הסופי של כל פעילות יפורסם מספר ימים מראש.

מדיניות תשלום

תשלום בפועל יתבצע בעת הרישום לפעילות ספציפית, לאחר פרסום מחירה, תכניה ומועדה הסופי. שיבוץ בפעילות מותנה ברישום ותשלום מראש.

 

מדיניות ביטולים

עלות ביטול ההשתתפות בפעילות מרגע הרישום ועד ל-48 טרם מועדה – החזר מלא לגולש. עלות ביטול ההשתתפות 48 שעות טרם מועד קיום הפעילות ועד למועד קיומה – 100% מעלות הפעילות.

מדיניות שינויים

אושן מאנקיז רשאית לבטל, לשנות או לדחות את הפעילות בהתאם לשינויים בתנאי הים ובשל כל שיקול אחר אשר האופרציה תמצא כרלוונטי. במקרה כזה תציע האופרציה לגולש השתתפות בפעילות זהה לזו שבוטלה בתאריך אחר, או החזר כספי בגובה זהה לזה ששילם הגולש לאושן מאנקיז.

גלשנים

השכרת גלשן איננה כלולה במחיר הפעילויות. מומלץ להצטייד בגלשנ/ים באופן עצמאי. במידה ואין גלשן ברשות הגולש, ניתן לפנות לאושן מאנקיז לגבי האפשרות לשכור גלשן. אין אושן מאנקיז אחראית לכל נזק שייגרם לגלשן בעת הפעילות.

זכויות צילום

כברירת מחדל, אושן מאנקיז רשאית להשתמש בחומרי הצילום אשר הופקו במהלך הפעילות לכל צורך שיווקי ופרסומי בכל עת בזמן ולאחר הפעילות. עם זאת, אושן מאנקיז מתחייבת לכבד בקשות אישיות של גולשים אשר לפיהן בצילומיהם לא ייעשה שימוש בחומרים שיווקיים.

כתב ויתור ושחרור מאחריות

אני הח"מ מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:

ברצוני להשתתף בסדנאות, אימונים וסשנים מצולמים (להלן "הפעילות") בארגונם של אושן מאנקיז (להלן "המארגן"). הריני לאשר כי ידוע לי היטב כי ההשתתפות בפעילות מצריכה יכולת שחייה, כושר גופני ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הגלישה הינה בעלת סיכון, מעצם טיבה, ועלולה לגרום לנזקי רכוש, גוף, פציעה ואף מוות.

בחתימתי על מסמך זה הריני להצהיר כי מצב בריאותי וכושרי הגופני טוב ויציב ולא קיימת כל מניעה גופנית ובריאותית היכולה להגביל עצמי לקיים הפעילות.

בחתימתי הנני מאשר/ת כי לרבות הסיכונים, ולאחר שניתנה לי ההזדמנות לשאול כל שאלה, אני נוטל/ת על עצמי ומרצוני סיכונים אלה ובוחר/ת להשתתף בפעילות שבנדון.

הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את המארגן ו/או מי מהפועלים מטעמו מכל אחריות ו/או חבות לנזק (לגוף או לרכוש), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל.

ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגנים והמדריכים, בגין כל נזק אשר יגרם לי ו/או אגרום לצד ג' (נזקי גוף ו/או רכוש) כתוצאה מהשתתפותי בפעילות.

הנני מתחייב/ת בזאת לשפות את המארגן בגין כל סכום אותו יאלץ לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויב בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג' לרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה. במסגרת קיום הפעילות באפשרותי להשתמש, בין היתר, בגלשן פרטי שלי ו/או בשאר ציוד שאביא עמי לפעילות.

בחתימתי הנני מוותר/ת, ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגן, בגין כל נזק אשר יגרם לרכושי במסגרת הפעילות.

ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי בפעילות וכי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היה המארגן מאפשר לי להשתתף בפעילות.

bottom of page