top of page

תנאי הרשמה

 

כללי

חתימה על טופס הרישום מהווה את הסכמתו של הנוסע לכל הכתוב לעיל. אושן מאנקיז מזמינה בעבורך שרותי נסיעות מאת ספקי שירותים שונים בהתאם למפרט ההזמנה (סיטונאי תיירות המארגנים את שירותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל וכו'). ביצוע השירותים בפועל הינו בחלקו באחריות ספקי השירותים. אושן מאנקיז לא תהיה אחראית לשיבושים או לתקלות הנוגעות לביצוע בפועל אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותה של אושן מאנקיז בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. יתכנו מקרים בהם יאלץ מי מנותני השירותים לשנות את השירות המובטח. במקרה זה ידאג הגורם להעביר את הנוסע לשירות ברמה דומה לשירות שהובטח ללא פיצוי כספי. חשבונו של הנוסע לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השרות. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות, על פי דרישת ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן לנוסע אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הנוסע, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת.

ביטוח נסיעות אישי

על הנוסע לדאוג לביטוח נסיעות מתאים טרם הנסיעה, הכולל את סעיף הרחבת ספורט אקסטרים וסעיף הרחבת ביטול/קיצור נסיעה בשל נסיבות רפואיות. חשוב לרכוש את הביטוח מוקדם ככל הניתן (בצמוד להרשמה לסדנה ולרכישת כרטיס הטיסה) על פי תנאי הפוליסה.

דרכון

על הנוסע לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה.

טיסות

באחריות הנוסע לרכוש את כרטיס הטיסה בתיאום מלא עם אושן מאנקיז על מנת לוודא שהטיסות הספציפיות משתלבות במסלול הנסיעה. הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בינך לבין חברת התעופה אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע"פ דין של חברות התעופה ואו ספקי השירותים המארגנים בהתאם לנסיבות. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה. מומלץ לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או באתר האינטרנט של חברת התעופה.

מומלץ לבצע את הזמנת כרטיסי הטיסה באמצעות הסוכן שחק מינץ, אשר ירכז את ניהול הטיסות עבור הקבוצה - 0545948842

המלונות / היאכטה

 • אושן מאנקיז מתחייבת לעשות את המיטב על מנת לשבץ את הנוסעים בחדרים על בסיס העדפותיהם האישיות, אך אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר או שיבוץ עם נוסע ספציפי.

 • האחריות על תקינות המתקנים ו/או השירות במלון/ביאכטה, הינה באחריות המלון ו/או היאכטה ו/או ספק השירותים.

 • חלק מהשירותים המוצעים על ידי הספקים אינם פועלים בכל ימות השנה. אושן מאנקיז לא תהיה אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו, אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח.

מדיניות תשלום

תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.
החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער מכירה מזומן (שער יציג + 0.05) הקבוע בחוק, כפי שפורסם במועד התשלום בפועל. שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילה.
תוספות דלק, ייקור מסי נמל והיטלים למיניהם יחולו על הנוסע בכפוף לדרישות חברות התעופה והחברות המפעילות את המלונות, גם במקרה שהתמורה עבור הנסיעה שולמה בחלקה או במלואה.

תנאי תשלום

את התשלום ניתן להסדיר במזומן / העברה בנקאית / בכרטיס אשראי (בתוספת עמלת סליקה של 1.65%).
קבלה תשלח באופן מיידי לאחר קבלת התשלום.
פרטי החשבון להעברה בנקאית:
אושן מאנקיז
בנק דיסקונט
סניף 042 (נתניה)
מספר חשבון: 503049

 • תשלום ראשון בעת ביצוע ההזמנה – 30% מעלות הסדנה

 • תשלום שני 30 יום טרם מועד הנסיעה – 70% מעלות הסדנה

החזרים

החל מיום היציאה, לא יוחזרו כספים עבור כל חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסע לרבות הדרכה, ארוחות, כניסה למים וכו', גם אם נגרם הדבר בעקבות פציעה.

מיסים

בכל מקרה של תוספת עלות הנובעת מעלייה בשיעור המיסים המקומיים במדינת היעד ו/או כל מס או היטל אחר שנקבע כחוק על ידי רשות מוסמכת מיום ההזמנה ועד יום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע מתוספת זו לספק השירותים או מארגן הסדנה, לפי העניין.

מדיניות ביטול הטיול ע"י אושן מאנקיז

אושן מאנקיז מודיעה בזאת כי הינה רשאית לבטל את חבילת הסדנה לפי שיקול דעתה. במקרה כזה תציע החברה לנוסע השתתפות בסדנה זהה לזו שבוטלה בתאריך אחר, או החזר כספי בגובה זהה לזה ששילם הלקוח. מוצהר בזאת כי אושן מאנקיז אינה אחראית על כל ביטול, שינוי או עיכוב שייגרם עקב תנאי מזג אויר או תקלות בלתי צפויות הקשורות בכוח עליון


מדיניות ביטול הסדנה ע"י הנוסע

ביטול הסדנה ייכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול בכתב בלבד החתומה על ידי הנוסע (דוא”ל, פקס או מכתב). באחריות הנוסע לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בכתב.

בכל מקרה של ביטול, אושן מאנקיז תשמח לסייע בחיפוש אחר נוסע מחליף בניסיון למזער/לבטל את דמי הביטול של הנוסע המבטל. 

 • עלות הביטול מרגע ההזמנה עד 30 יום טרם מועד היציאה – 30% מעלות החבילה לנוסע.

 • עלות הביטול 30 יום טרם מועד היציאה ועד למועד היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע.

בנוסף, אושן מאנקיז מכבדים את הוראות חוק הגנת הצרכן, לפיו לקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהעלות היחסית של ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

גלשנים

 • השכרת גלשן איננה כלולה במחיר החבילה. מומלץ להצטייד בגלשנ/ים באופן עצמאי. במידה ואין גלשן ברשות הנוסע, ניתן לפנות לאושן מאנקיז לבירור לגבי השכרת גלשן.

 • לכל חברת תעופה ישנם תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט. חשוב לדרוש מסוכן הנסיעות / חברת התעופה מידע לגבי התנאים הספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה.

 • אין אושן מאנקיז אחראית לכל נזק שייגרם לגלשן בעת הנסיעה מרגע היציאה מהארץ ועד לרגע החזרה.


סמכות שיפוט והתיישנות

מוסכם ע”י הצדדים שסמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילה תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.


זכויות צילום

כברירת מחדל, אושן מאנקיז רשאית להשתמש בחומרי הצילום אשר הופקו במהלך הנסיעה באמצעות הצלם אשר שירותיו נשכרו על ידי החברה לכל צורך שיווקי ופרסומי בכל עת בזמן ולאחר הטיול.
עם זאת, אושן מאנקיז מתחייבת לכבד בקשות אישיות המוגשות בכתב על ידי נוסעים אשר מבקשים כי בצילומיהם לא ייעשה שימוש בחומרים שיווקיים.


כתב ויתור ושחרור מאחריות

אני הח"מ מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:

 1. ברצוני להשתתף בסדנת הגלישה Target Wave (להלן "הפעילות") בארגונם של אושן מאנקיז (להלן "המארגן").

 2. הריני לאשר כי ידוע לי היטב כי ההשתתפות בפעילות מצריכה יכולת שחייה, כושר גופני ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הגלישה הינה בעלת סיכון, מעצם טיבה, ועלולה לגרום לנזקי רכוש, גוף, פציעה ואף מוות. 

 3. בחתימתי על מסמך זה הריני להצהיר כי מצב בריאותי וכושרי הגופני טוב ויציב ולא קיימת כל מניעה גופנית ובריאותית היכולה להגביל עצמי לקיים הפעילות.

 4. בחתימתי הנני מאשר כי טרם תחילת פעילות קיבלתי הסברים מפורטים על הפעילות, ובהיותי מודע לכל אלה, לרבות הסיכונים הללו, ולאחר שניתנה לי ההזדמנות לשאול כל שאלה אני נוטל על עצמי ומרצוני סיכונים אלה ובוחר להשתתף בפעילות שבנדון. 

 5. הריני משחרר בזאת מכל אחריות את המארגן ו/או מי מהפועלים מטעמו מכל אחריות ו/או חבות לנזק (לגוף או לרכוש), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל.

 6. ביחס לאמור לעיל הנני מוותר ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגנים והמלווים, בגין כל נזק אשר יגרם לי ו/או אגרום לצד ג' (נזקי גוף ו/או רכוש) כתוצאה מפעילותי בסדנה.

 7. הנני מתחייב בזאת לשפות את המארגן בגין כל סכום אותו יאלץ לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויב בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג' לרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

 8. במסגרת קיום הפעילות באפשרותי להשתמש, בין היתר, בגלשן פרטי שלי ו/או בשאר ציוד שאביא עמי לפעילות. בחתימתי הנני מוותר, ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגן או המלווה, בגין כל נזק אשר יגרם לרכושי במסגרת הפעילות.

 9. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי בפעילות וכי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היה המארגן מאפשר לי להשתתף בפעילות.

 10. הריני להצהיר כי קראתי את כל האמור בכתב זה, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.

 
 
 

היעדים שלנו

מה היעד הבא שלך?

bottom of page